Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
3 juni 2015
Lagförslag om höjd skatt på ISK
Schablonunderlaget ska inte kunna vara 0. Lägsta värde på schablonen blir 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Regeringens förslag:
Schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonintäkten respektive skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.

Skälen för regeringens förslag:

Nivån på beskattningen av sparande på investeringssparkonto bestäms av produkten av skattesatsen och den schablonmässigt beräknade avkastningen. Beskattningen bygger i dag på en schablonavkastning som motsvarar statslåneräntan. Statslåneräntan, dvs. den genomsnittliga räntan för alla utestående statspapper med minst fem års återstående löptid, avspeglar avkastningen på en (i det närmaste) riskfri investering. Riskfyllda tillgångar som förvaras på investeringssparkonto, t.ex. aktier, har dock en riskjusterad överavkastning jämfört med statslåneräntan. Det innebär att sparande på investeringssparkonto i sådana tillgångar är skattemässigt gynnat i förhållande till konventionell
kapitalbeskattning.

Vid införandet av investeringssparkontot bedömdes den effektiva beskattningen av ett investeringssparkonto med tillgångar i främst aktier och fondandelar samt till viss del likvida medel uppgå till cirka 19 procent. Det motsvarar en skattesänkning med 9–10 procentenheter jämfört med konventionell kapitalbeskattning.

En höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto ökar även den skattemässiga neutraliteten mellan olika sparformer. Regeringen anser att en lämplig nivå för schablonavkastningen är statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. En sådan nivå beräknas innebära en höjning av den effektiva skattesatsen av sparande på investeringssparkonto med cirka 3 procentenheter till cirka 22 procent. Det innebär att sparande på investeringssparkonto också fortsättningsvis kommer att vara skattemässigt gynnat i förhållande till konventionell kapitalbeskattning. 

För att upprätthålla skattemässig neutralitet mellan sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring bör samma räntefaktor användas för beräkningen av schablonavkastningen för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring.

Mot denna bakgrund föreslås att schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med
0,75 procentenheter.

Statslåneräntan var 2,09 procent den 30 november 2013 och 0,9 procent den 30 november 2014. Om statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret är noll eller negativ kommer avkastningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring inte att beskattas. Det var inte avsikten när bestämmelserna infördes. Det bör därför införas ett golv för schablonbeskattningen. Schablonintäkten respektive skatteunderlaget bör lämpligen vara lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Vid det föreslagna tillägget på statslåneräntan kommer det föreslagna golvet att få betydelse om statslåneräntan understiger 0,5 procent.

De föreslagna bestämmelserna om beräkning av skatteunderlaget för kapitalförsäkring gäller också avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.

Uppdaterat 2015-06-03
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum