Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
Inkomstskattelagen om investeringssparkonto.Avdelning VI: Inkomstslaget kapital.
Kapitel 42.

Schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto.

35 §
Med investeringssparkonto avses ett konto som avses i lagen (2011:1268) om
investeringssparkonto. Lag (2011:1271).

36 §
Den som under kalenderåret har innehaft ett investeringssparkonto för vilket
ett kapitalunderlag ska beräknas enligt 37–41 §§ ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten
ska beräknas till kapitalunderlaget enligt 37–41 §§ multiplicerat med statslåneräntan
vid utgången av november närmast före det aktuella kalenderåret ökad med en procentenhet. Schablonintäkten ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.
Lag (2017:1250) 

37 § Kapitalunderlaget utgörs av en fjärdedel av summan av marknadsvärdet av

1. tillgångar som vid ingången av varje kvartal under kalenderåret förvaras på
investeringssparkontot,

2. kontanta medel som betalas in till investeringssparkontot under kalenderåret,

3. investeringstillgångar enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
som den som innehar investeringssparkontot under kalenderåret överför till
kontot, om överföringen inte sker från ett annat investeringssparkonto, och

4. investeringstillgångar enligt lagen om investeringssparkonto som under
kalenderåret överförs till kontot från någon annans investeringssparkonto om
tillgångarna inte överförs med tillämpning av 13 § första stycket 1 samma lag.

Vid beräkningen av kapitalunderlaget enligt första stycket ska man beakta
marknadsvärdet vid ingången av varje kvartal av de tillgångar som förvaras på
investeringssparkontot respektive marknadsvärdet av varje inbetalad eller överförd
tillgång när de förtecknas på kontot. Lag (2011:1271).

38 § Kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot ska inte ingå i det värde som avses i 37 § första stycket 1.

Första stycket gäller inte sådana kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot med stöd av 17 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto. Lag (2015:31).

39 § Som inbetalning avses vid tillämpning av 37 § första stycket 2 inte inbetalning
av
1. ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar
som förvaras på investeringssparkontot,
2. ersättning vid sådan överlåtelse som avses i 22 § första stycket 1–7 lagen
(2011:1268) om investeringssparkonto av tillgångar som förvaras på investeringssparkontot,
3. kontanta medel som överförs från ett annat eget investeringssparkonto, eller
4. kontanta medel som investeringsföretaget som för investeringssparkontot
har växlat mot valuta som har förvarats på kontot. Lag (2011:1271).

40 § Om en överföring av tillgångar från ett investeringssparkonto till ett annat
investeringssparkonto medför att tillgångarna inte förvaras på något av dessa konton
vid ingången av kvartalet efter det då tillgångarna avfördes från det överförande
kontot, ska de överförda tillgångarnas marknadsvärde när de förtecknas på det
mottagande kontot öka summan som avses i 37 § första stycket 1 avseende det
mottagande kontot. Lag (2011:1271).
 
41 § Marknadsvärdet av tillgångar som avses i 37 och 40 §§ ska ligga till grund för
beräkningen av kapitalunderlaget bara om den som har innehaft ett investeringssparkonto
varit obegränsat skattskyldig vid tidpunkten för de situationer som avses i
dessa paragrafer. Lag (2011:1271).
 
42 § Utdelning, kapitalvinst och annan avkastning på tillgångar och förpliktelser
som förvaras på ett investeringssparkonto ska inte tas upp. Utgifter och kapitalförluster
som avser sådana tillgångar och förpliktelser får inte dras av.
Första stycket gäller inte
1. tillgångar som avses i 38 §,
2. kapitalvinster eller kapitalförluster på tillgångar som anses ha avyttrats
enligt 44 kap. 8 a eller 8 b §, eller
3. ränta på kontanta medel som helt eller delvis avser ett kalenderår då räntesatsen
som legat till grund för räntans beräkning någon gång överstigit statslåneräntan
vid utgången av november närmast före det kalenderåret. Lag (2012:830).


Uppdaterat 2020-04-07
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum