Hem
Är det en bra idé?
Aktieanalyser
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Räntefall ger skattetapp
Skatteverkets frågor och svar
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Proposition från Finansdepartementet 2014: lagändring
Skatteverkets information om investeringssparkonto
Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument?
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter

Skatteverkets information om Investeringssparkonto 

I broschyren Dags att deklarera skriver Skatteverket: 

En ny sparform, kallat investeringssparkonto infördes den 1 januari 2012. Tillgångarna som förvaras på 
kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas, oavsett om de går med vinst eller förlust. Vid försäljningar behöver du inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen.

Den ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du har på kontot beskattas inte. Du kan ta ut pengar från kontot utan att det ska beskattas. Utgifter som avser tillgångar på ett investeringssparkonto är inte avdragsgilla.

Varje konto kan bara innehas av en enda person och på kontot får du förvara

• pengar 
• finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad (det som förut kallades börs) 
• finansiella instrument som handlas på en handelsplattform (inom EES) 
• andelar i investeringsfonder.

Schablonbeskattningen sker genom att en schablonintäkt beräknas. Beräkningen görs genom att ett 
kapitalunderlag multipliceras med 1,65 % (statslåneräntan den 30 november 2011). Kapitalunderlaget 
beräknas till en fjärdedel av värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal och av inbetalningar och 
överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot. Den på detta sätt framräknade schablonintäkten ska du redovisa i deklarationen i inkomstslaget kapital.

Investeringsföretaget (den bank, värdepappersbolag eller liknande som tillhandahåller kontot) kommer att räkna ut schablonintäkten och lämna kontrolluppgift till Skatteverket. En ny sparform, kallat investeringssparkonto införs den 1 januari 2012.

Varje konto kan bara innehas av en enda person eller dödsbo. Juridiska personer kan inte vara innehavare.

Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. Du behöver inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot. Du kan även ta ut pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen ska inte heller beskattas. Utgifter som avser tillgångar på ett investeringssparkonto är inte avdragsgilla.

På kontot får du förvara:
•pengar,
•finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad (gamla begreppet börs),
•finansiella instrument som handlas på en handelsplattform och
•andelar i investeringsfonder.

Upptagen på en reglerad marknad avser hela världen medan handel på en handelsplattform förutsätter att det sker inom EES-området. Finansiella instrument som får förvaras på kontot ska, förutom vissa undantag, dessutom köpas och säljas via en reglerad marknad eller via en handelsplattform.

Finansiella instrument räknas inte som tillåtna tillgångar om du, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget som motsvarar minst 10 procent av rösterna för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget. Vid bedömningen av hur stor andel som du har, räknas även innehav som närstående till dig, direkt eller indirekt äger. Kvalificerade andelar kan aldrig vara en tillåten tillgång.

I princip kan du inte förvara annat än tillåtna tillgångar på investeringssparkontot. Om ett värdepapper som du förvarar på kontot övergår från att vara tillåten tillgång till att vara en kontofrämmande (otillåten) finns det regler om hur länge dessa får finnas kvar på kontot innan de ska tas bort. Det finns även regler om hur anskaffningsvärdet på dessa värdepapper ska beräknas när de tas ut från kontot.

Reglerna om investeringssparkonto är ett parallellt system till dagens regler om kapitalbeskattning av värdepapper. Det innebär att du själv väljer om du vill öppna ett investeringssparkonto. Du kan även ha tillgångar på ett VP-konto/depå, och samtidigt förvara andra tillgångar på ett eller flera investeringssparkonton, med en schablonbeskattning. 
 
Schablonbeskattning

Schablonbeskattning sker genom att en schablonintäkt beräknas. Beräkningen görs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal. Den på detta sätt framräknade schablonintäkten ska du redovisa i deklarationen i inkomstslaget kapital. Det innebär att skatten på den uträknade schablonintäkten blir 30 procent. Statslåneräntan den 30 november 2011 var 1,65 procent. 
 
Investeringsföretaget (den som tillhandahåller kontot t.ex. bank, värdepappersbolag eller liknande) kommer att räkna ut schablonintäkten och lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

Investeringsföretaget ska även lämna kontrolluppgift på kapitalvinster och förluster på andelar i investeringsfonder som du flyttar till ett investeringssparkonto. Är det aktier eller andra värdepapper som du flyttar till investeringssparkontot kommer investeringsföretaget istället att lämna kontrolluppgift på marknadsvärdet på aktierna vid överföringen som en försäljningsersättning.

För begränsat skattskyldiga ska kontrolluppgift lämnas på ränta, utdelning och försäljningar även om dessa avser tillgångar som förvaras på investeringskontot. Däremot ska kontrolluppgift inte lämnas för denna kategori vad det gäller schablonintäkt. 
 

Redovisning i din deklaration

Schablonintäkten kommer att vara förifylld i din deklaration men om du överför tillåtna värdepapper från exempelvis en vanlig depå anses överföringen vara en avyttring som du ska redovisas som en kapitalvinst eller en kapitalförlust. Tillgångarna anses avyttrade till marknadsvärdet vid överföringen dvs. dagen när de förs in på investeringssparkontot. Detta innebär att du t.ex. ska redovisa överföring av marknadsnoterade aktier på blankett K4 avsnitt A. Om de överförda tillgångarna skulle vara belastade med ett uppskovsbelopp ska du ta upp detta belopp som en intäkt när aktien överförs till investeringssparkontot. 

Här nedan finns en länk till Skatteverkets webbplats. Där finns ett exempel på skatteberäkning.

                      Länk till Skatteverkets information.

Uppdaterat 2014-01-04
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum