Hem
Är det en bra idé?
Aktieanalyser
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Skatteverkets frågor och svar
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Proposition från Finansdepartementet 2014: lagändring
Skatteverkets information om investeringssparkonto
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
Investeringssparkonto                
Vill du kommentera eller ställa frågor? Maila till     info@investeringssparkonto.fr

Denna webbsida erbjuder också detaljerade insiktsfulla analyser av ett antal aktier. Läs om Investor, Apple, H&M, Walt Disney m.fl. Se menyn till vänster, fliken Aktieanalyser 


Uppdatering av sajten pågår! Nu finns senaste lydelsen av "Lag om investeringssparkonto" i fliken med samma rubrik, eller följ länken. (2018-03-02)


Nyhet från 2017-11-04: Jag erbjuder hjälp med dina skatteproblem - vi diskuterar fram ditt arvode till mig beroende av typ av problem, tidsåtgång och även din betalningsförmåga!

Jag är civilekonom inom områdena skatter och redovisning samt journalist med inriktning på rymdbranschen. Jag har nyligen sagt upp mig från Skatteverket efter att ha varit anställd där i 30 år och arbetat med skatteslagen kapital, tjänst, näringsverksamhet och moms. 
Jag arbetar nu huvudsakligen som journalist med inriktning på rymdbranschen, men tycker det är dumt att inte använda mina skattekunskaper från 30 år på Skatteverket. 

Du som har frågeställningar kring beskattning av värdepapper eller har en nystartad enskild firma är extra välkommen som kund. Vid mina många kontakter med skattebetalare fann jag att personer som sålt aktier och nya företagare är extra vilsna kring alla snåriga skatteregler. Jag börjar helst med en avgiftsfri personlig träff för att formulera problemet och tar därför helst kunder i Stockholm, men det är förstås möjligt att prata på telefon och vid behov sända över skannade dokument till mig. 

När det gäller nya enskilda företagare vill jag inrikta mig på "hjälp till självhjälp": jag gör allt i början men lär ut så mycket som möjligt efter hand så att du så småningom kan göra redovisning och deklaration själv. 

Jag tar endast ett begränsat antal kunder eftersom min huvudsakliga verksamhet nu är att vara journalist inom rymdbranschen.

Den webbplats du besöker nu har jag bedrivit utan vinstsyfte sedan ISK infördes. Det hade inneburit brott mot myndighetens jävsregler att vara ekonomikonsult samtidigt som anställd  där. Men sedan jag nu lämnat Skatteverket kan jag börja erbjuda tjänster inom skatter och redovisning, samt utbildning om värdepapper och ISK. För kontroll av att jag talar sanning: se www.arielspace.se och Arielspace på Facebook.

Om du vill ta kontakt, maila till info@investeringssparkonto.fr

Ariel Borenstein
Civilekonom och journalist.
 Kursrally i satellitbolag på aktiebörsen First North!

Länge, länge fanns inget rymdbolag noterat på någon aktiebörs i Sverige. Men det senaste året har tre företag i rymdbranschen noterat sig på listan First North. Företagen heter GomSpace, ÅAC Microtec och Unibap. Just nu rusar kurserna i alla tre aktier.
(Av Ariel Borenstein. 2017-09-22)

Länge fanns ingen svensk rymd på börsen.

Rymdåldern inleddes 1957 när Sovjetunionen sände upp den första satelliten. I flera decennier var det endast statliga rymdorganisationer som kunde bedriva rymdverksamhet. Men på 90-talet började privata företag sända upp telekommunikationssatelliter, och efter det växte den privata rymdbranschen snabbt. Det finns privatfinansierade satelliter för TV-sändningar, telefoni, bredband, jordobservation osv. I flera länder finns nu börsnoterade rymdföretag. De svenska rymdföretagen ingick i större koncerner (t.ex. Saab Space och Volvo Aero) eller ville inte börsnotera sig (t.ex. Rymdbolaget och Omnisys).

GomSpace.

Sommaren 2016 noterades så slutligen det första renodlade rymdföretaget på en svensk börs. Det var GomSpace, ett danskt företag som bygger satelliter, som valde att notera sig på svenska First North. De första dagarna gav kursen skrämselhicka, eftersom den sjönk under noteringskursen, som var 12:50.

Men sedan tog kursen fart och har stigit sedan dess, med extra ryck när nyheter publicerats. Tidigare i år köpte GomSpace ett av SSC:s dotterbolag, Nanospace. Och nyligen offentliggjordes planer på att samarbeta med det stora amerikanska företaget Airbus, tillverkare av flygplan.

Idag är kursen 107 kr. Den senaste månaden har kursen stigit med 80 %.

GomSpace tillhör en ny typ av satellitbyggare. Man bygger små satelliter, bland annat s.k. Cubesats. Teknikens utveckling det senaste decenniet innebär att komplicerade funktioner nu kan miniatyriseras och få rum i en kub med sidan 1 dm. Flera sådana kuber kan även fogas ihop. Allt fler sådana satelliter sänds nu upp och prognoser säger att marknaden kommer att växa kraftigt de närmaste åren.

ÅAC Microtec.

Företaget ÅAC Microtec tillhör den "gamla" typen av rymdföretag. Man har funnits sedan 2005 men först i år valde man att börsnotera sig. Företaget bygger avancerade komponenter till satelliter.

På webbplatsen www.arielspace.se skrev jag så här 2012:

"ÅAC Microtec har under 2012 färdigställt och lanserat ytterligare en rad plug-and-play produkter, som ett resultat av det goda samarbetet med AFRL och NASA. Årets stora händelse var uppskjutningen av ÅAC Microtec:s plug-andplay satellit (TechEdsat 1) byggd tillsammans med NASA.

De internationella affärerna har tagit fart under året då företaget genomfört sina första leverenser till USA via sitt dotterbolag ÅAC Microtec North America Inc. De har också fortsatt sin expansion inom rymdområdet i Japan.

Ett antal stora projekt har startats under 2012 däribland μViking-projektet med målet att utveckla en liten satellitplattform samt Avionique-X-projektet som syftar till att ta fram en teknologidemonstrator för nästa generations bärraket."

Efter introduktion på First North till kursen 6,80 kr var kursutvecklingen dålig. Kursen sjönk stadigt till 4 kr i augusti, då den plötsligt rusade 54 % på en månad och nu ligger något över noteringskursen.


Unibap.

På Dagens Industris webbplats finns en beskrivning av Unibap:

"Unibap är ett svenskt bolag som utvecklar visuella 3D perceptionslösningar till autonoma system och industri-robotik. Bolaget integrerar hård- och mjukvara som används i systemen för att förbättra den visuella förmågan hos robotar, samt för att möjliggöra maskininlärningsfärdigheter och direkt och mer effektiv styrning."

För Unibap steg kursen genast efter att den i april i år noterats till 20 kr, men sedan sjönk den stadigt under sommaren. Efter en mycket positiv artikel i Privata Affärer för en vecka sedan rusade kursen och är nu uppe på 58 kr.

Verkliga framgångar eller spekulationer?

Alla tre företagen är framgångsrika inom rymdbranschen, som hittills har uppvisat en stor och stadig uppgång sedan den första satelliten 1957. Framtiden ser ljus ut, både för rymdbranschen och för dessa tre företag.

(Artikelförfattaren innehar små aktieposter i ovannämnda företag)Utdrag ur artikel i Dagens Industri 2017-04-20: "Räntefall ger skattetapp"

"Den låga räntan gör att statens avkastningsskatt på investeringssparkontona blir lägre än väntat.
Regeringen räknar med att avkastningsskatten för inkomstår 2016 blir 5 miljarder lägre än för 2015.

Den årliga beskattningen av pensionssparande och kapitalförsäkringar ser i teorin ut som en stabil skattebas. Men då skatten baseras på statslåneräntan har skatteintäkterna urholkats i takt med räntefallet. 2015 drog staten in 8,4 miljarder på avkastningsskatt. Prognosen för 2016 är endast 3,5 miljarder och för 2017 väntas ytterligare minskning till 2,8 miljarder.

Under hösten 2016 började varningslamporna blinka på finansdepartementet, som då hastigt slog till med ändrade regler.Skatten beräknas nu genom att 0,75 procent läggs till statslåneräntan. Dessutom har ett golv på 1,25 procent införts. Därför kan den årliga avkastningsskatten aldrig tas ut med mindre än 0,375 procent. 

Av vårbudgeten framgår att avkastningsskattebeloppet beräknas öka snabbt efter 2018 och prognosen är att skatten skulle uppgå till 18 miljarder kronor år 2020. Prognosen bygger på antaganden om att räntorna kommer att stiga och att större totalbelopp kommer att sparas på ISK."   


VAD ÄR ETT INVESTERINGSSPARKONTO? 

Den nya sparformen i korthet: Om du gör framgångsrika värdepappersaffärer på ett investeringssparkonto så betalar du ingen skatt alls på försäljningarna. Du betalar istället en låg skatt på innehavet. Att spara på ett investeringssparkonto är ett frivilligt alternativ till vanligt aktiesparande.

Sparformen började gälla från 1 januari 2012. Nu kan man öppna ett särskilt konto hos ett s.k. investeringsföretag. De flesta banker erbjuder denna sparform. Värdepappersaffärer i denna sparform blir varken mer eller mindre framgångsrika än i andra sparformer. De stora nyheterna med denna sparform är att skatten blir rejält lägre än vid vanliga aktieaffärer och att man slipper deklarera sina affärer.

De enskilda aktieaffärerna beskattas inte alls. Istället är skatten en viss procent av tillgångarna på investeringssparkontot. Det kallas schablonbeskattning. Man kan skattefritt omplacera tillgångarna. Enskilda vinster eller förluster påverkar inte skatten.

Underlaget för schablonskatten lämnas av investeringsföretaget till Skatteverket och uppgiften förtrycks i inkomstdeklarationen.
VILL DU VETA HUR SKATTEN BERÄKNAS?

Nuvarande beskattning av aktier.


Försäljningspris ( minus courtage ) minus anskaffningsvärde (inklusive courtage ) = vinst eller förlust.

Om man utfört flera affärer med samma aktieslag beräknas anskaffningsvärdet med genomsnittsmetoden, dvs medeltalet. Ett alternativ är schablonmetoden som innebär att 20 % av försäljningsvärdet används som ”anskaffningsvärde”. Det är förstås förmånligt om kursuppgången varit väldigt stor.

Vinster beskattas med 30 %.

Förluster kan kvittas mot vinster men om de inte kan kvittas fullt får man bara ta upp 70 % och kan sedan kvitta 30 % av kvarvarande förlust mot skatt på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. (Det kallas skattereduktion för kapitalförlust)

Skatten på ett Investeringssparkonto.

Vinster, förluster och utdelningar ska inte tas upp i deklarationen. Istället sker schablonbeskattning av aktiernas värde. Man beräknar ett underlag för skatten som en viss procentsats av värdet. Procentsatsen varierar från år till år och kallas statslåneräntan. Skatten på underlaget är 30 %.

Underlaget kan kvittas bort i deklarationen med ränteutgifter eller kapitalförluster.

Här följer en närmare beskrivning av hur schablonskatten för ett visst år räknas ut:

Marknadsvärdet på de värdepapper som finns på kontot ska fastställas vid början av varje kvartal, dvs fyra gånger per år. Dessutom ska man konstatera hur mycket man betalat in till kontot under året. Kvartalsvärdena och inbetalningarna summeras och delas med fyra.

Det belopp man räknat fram ska sedan multipliceras med statslåneräntan från november året innan. Skatten på det underlag som räknats fram är 30 %.ETT TIPS: DET TALAS BARA OM ATT AKTIEAFFÄRER PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT ÄR SKATTEFRIA. OCKSÅ AKTIEUTDELNINGARNA ÄR SKATTEFRIA! AKTIER MED HÖG UTDELNING ÄR BRA ATT HA PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT NU NÄR STATSLÅNERÄNTAN ÄR LÅG. 


EN VARNING: OM MAN GÖR FÖRLUSTAFFÄRER PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT SÅ HAR MAN INGEN AVDRAGSRÄTT I INKOMSTDEKLARATIONEN MEN MÅSTE ÄNDÅ BETALA SKATT PÅ INNEHAVET PÅ KONTOT. DET KÄNNS FÖRMODLIGEN INTE SÅ ROLIGT ATT FÖRLORA PENGAR OCH DESSUTOM BETALA SKATT! 


VARNING FÖR KOMBINATIONEN BÖRSFALL OCH ISK!

Investeringssparkonto: Bra vid uppgång, riktigt dåligt vid börsnedgång. (2015-07-12)

Rätten till avdrag för pensionsförsäkringar i inkomstdeklarationen trappas ner under 2015 och upphör under 2016. Alla experter på privatekonomi verkar eniga om att rekommendera ISK som ersättning för pensionssparandet. Men rådet är förhastat. Experterna underskattar de problem som spararen drabbas av vid en större börsnedgång.

ISK istället för pensionsförsäkring?


Det har i många år varit tillåtet att göra avdrag i sin deklaration för det sparande man gör i en pensionsförsäkring. Högsta tillåtna avdrag har sänkts de senaste åren. Under 2014 var gränsen satt till 12.000 kr.

År 2012 lagstiftades om en ny sparform som fick namnet Investeringssparkonto, förkortat ISK. Man sparar i aktier och aktiefonder. Den stora poängen med denna sparform är att man inte behöver betala skatt på kapitalvinsterna, dvs man kan sälja sina aktier och fondandelar skattefritt! Syftet med denna nya sparform är att öka allmänhetens sparande. Det första året väckte detta förvånansvärt lite intresse, men efter hand som informationen nått fram till allmänheten har sparformen tagit rejält fart. Det finns nu nästan en miljon ISK-konton (Det är tillåtet att ha flera konton per person).

Enligt ny lagstiftning om pensionssparande kommer det för inkomståret 2015 att vara tillåtet att göra avdrag endast med 1.800 kr. Från och med inkomståret 2016 får man inte göra något avdrag alls. Hur ska nu alla som pensionsparar göra? De får inget avdrag när de sparar, men ska betala skatt när de lyfter pensionen. Det verkar vara en bra idé att spara för sin pension på något annat sätt.

Experterna ger enhälligt rådet att spara i ISK, men enligt min erfarenhet är detta inte ett bra råd.

Rådet innebär egentligen bara detta: ”Spara i aktier och aktiefonder, och gör det i form av ISK eftersom det sparandet är skattebefriat.”

Men aktier och fonder kan sjunka i värde. De kan sjunka rejält i värde. Om aktier som ingår i ett ISK-sparande sjunker i värde och man säljer dem så får man inte dra av förlusten i sin deklaration! Och som ”grädde på moset” måste spararen sedan betala en schablonskatt på sparandet, trots att innehavet sjunkit i värde.

ISK har i stora drag utformats på samma sätt som lagstiftningen om utländska kapitalförsäkringar. För några år sedan hade jag diskussioner med många som sparade i utländska kapitalförsäkringar och hade råkat ut för en riktigt stor börsnedgång. De var mycket upprörda. Inte nog med att deras förmögenheter sjunkit rejält i värde, de kunde inte ens dra av förlusten i deklarationen. Och som en sista ”förödmjukelse” måste de dessutom betala en schablonskatt på det värde som aktierna haft INNAN kurserna sjönk!

Nu kan man ju invända att om de hade väntat några år så hade börsen stigit igen och fonderna/aktierna återfått sitt värde. Men det beror på vilka fonder/aktier det gäller. Ibland går företag dåligt, kanske t.o.m. går i konkurs med en värdelös aktie som följd. Och fonder kan uppvisa dålig utveckling också på lång sikt.

Hur ska man då förhålla sig till sparande i ISK?

Mina råd: Läs på om hur ISK fungerar eller anlita en bra rådgivare. Bestäm dig för hur du ska parera en kursnedgång. Ska du följa börsen varje dag och försöka sälja snabbt vid börsnedgång? (... men det är oftast omöjligt att förutse en börsnedgång). Ska du placera i en bred indexfond som förhoppningsvis hämtar sig igen efter en börsnedgång? Ska du spara på något annat sätt? Eller använda dina pengar till konsumtion? Huvudsaken är att du är medveten om hur ISK fungerar skattemässigt vid en börsnedgång. Börsen har nu stigit i flera år och under 2015 har många experter varnat för ett kommande börsfall.
Uppdaterat 2018-03-02
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum